எலுமிச்சை Lemon Per 5 Piece

20.00

எலுமிச்சை Lemon Per Piece – One single piece.

எலுமிச்சை சிட்ரசு எலுமிச்சை ஓசுபேக் என்ற தாவரவியற் பெயர் கொண்ட நிலம் வாழ் தாவரமாகும்.

SKU: FRU-LEM-ONN-5PC Category: Tags: ,

Description

எலுமிச்சை Lemon Per Piece – Five pieces.

எலுமிச்சை சிட்ரசு எலுமிச்சை ஓசுபேக் என்ற தாவரவியற் பெயர் கொண்ட நிலம் வாழ் தாவரமாகும்.

ஆசியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட இத்தாவரம் பூக்கும் தாவரம் என்ற துணைப்பிரிவில் ருட்டேசி குடும்பத்தின் உறுப்பினராக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பெரும்பாலும் வெப்ப மற்றும் மிதவெப்ப மண்டல மண்டலப் பகுதிகளில் இது வளர்கின்றது.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…