தேங்காய் Coconut

20.00

தேங்காய் Coconut தேங்காய் என்பது தென்னைமரத்தின் பழம் ஆகும். இதனைத் தெங்கம் பழம் என்றும் கூறுவதுண்டு. இது கெட்டியாக இருப்பதால், பழமாக இருப்பினும், வழக்கத்தில் காய் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. தென்னை மரம் தெற்கில் இருந்து வருவதால், அதன் பழம் (“காய்”), தெங்கு + “காய்” = தேங்காய் (நன்னூல்).

SKU: VEG-COC-NUT-1PC Category: Tags: ,

Description

தேங்காய் Coconut ONE PIECE. Will be supplied unbroken. It is a whole coconut with coco-water inside.

தேங்காய் என்பது தென்னைமரத்தின் பழம் ஆகும். இதனைத் தெங்கம் பழம் என்றும் கூறுவதுண்டு.

இது கெட்டியாக இருப்பதால், பழமாக இருப்பினும், வழக்கத்தில் காய் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது.

தென்னை மரம் தெற்கில் இருந்து வருவதால், அதன் பழம் (“காய்”), தெங்கு + “காய்” = தேங்காய் (நன்னூல்).

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…