வாழை இலை Banana Leaves

15.00

வாழை இலை Banana Leaves

வாழை இலை என்பது வாழை மரத்தின் இலையாகும். வாழை இலை உணவு தட்டாகவும், படையல் விரிப்பாகவும் மற்றும் சமையலிலும் பயன்படுகிறது.

Description

வாழை இலை Banana Leaves 10 Leaves

வாழை இலை என்பது வாழை மரத்தின் இலையாகும். வாழை இலை உணவு தட்டாகவும், படையல் விரிப்பாகவும் மற்றும் சமையலிலும் பயன்படுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…